Krachtig netwerk

Het Platform Ruimte & Licht is een krachtenbundeling van drie bepalende partijen:

  • Beursorganisator ExpoProof met in de eerste helft van het jaar de Vakbeurs Ruimte & Licht
  • Acquire Publishing met in het najaar het Ruimte & Licht Congres (Festival)
  • Stichting OVLNL, het overkoepelend orgaan van IGOV.

Stichting OVLNL

De Stichting Openbare Verlichting Nederland is opgericht in december 2015, The International Year of Light.

De stichting heeft ten doel het vertegenwoordigen van de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders, alsook het organiseren en kwalitatief ontwikkelen van de sector en alles wat daar direct of indirect raakvlak mee heeft en / of daar onderdeel van uit maakt.

Arthur Klink licht toe waarom OVLNL strategisch partner is van Ruimte & Licht: “Allereerst vanuit onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van openbare verlichting. Verder werken we permanent aan een verdere professionalisering en positionering van de OVL-sector op lange termijn. En willen we dwarsverbanden leggen tussen de uiteenlopende beroepsgroepen die in toenemende mate samen licht in de buitenruimte bepalen. Uiteraard willen we ook praktische vraagstukken op het gebied van openbare verlichting mee helpen oplossen."

IGOV - overheden

Deelnemers
Overheidsdeelnemers zijn ondergebracht in de vaste OVLNL commissie IGOV-Overheden. OVL medewerkers van Rijkswaterstaat, Provincies, (semi-)overheden en gemeenten kunnen deelnemer worden.

Organisatie
Het IGOV bestaat uit het IGOV landelijk platform en diverse IGOV regionale platforms en is naast het IGOV Innovatie Platform een vast onderdeel van de stichting OVLNL.

Deelnemers zijn volledig gelijkwaardig maar het onderscheid is gemaakt om gemeenten in de gelegenheid te stellen naast de meer algemene landelijke zaken ook onderwerpen met elkaar te bespreken die meer gericht zijn op hun regio.
Vier tot zes keer per jaar zijn er vergaderingen voor het landelijk platform en drie tot vier keer per jaar zijn er vergaderingen in de IGOV regionale platforms. Alle deelnemers kunnen ad hoc bepalen wanneer en aan welke vergaderingen zij wensen deel te nemen.

Doel
Het doel van de overleggroep IGOV is primair het onder overheden delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van overstijgende doelen op OVL-gebied, zo nodig in samenwerking met derden.

IGOV - marktpartijen

Deelnemers
Marktpartijen zijn ondergebracht in de vaste OVLNL commissie IGOV Innovatie Platform.

Alle kennisinstellingen en-of marktpartijen groot en klein die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie uitwisseling op het gebied van openbare verlichting kunnen zich aansluiten bij het IGOV Innovatie Platform. Het is een openbaar platform.

Markt-Overheid
De voorzitter van het IGOV Innovatie Platform faciliteert samen met stuurgroep leden het platform door het organiseren van ontmoetingen tussen de markt en overheid deelnemers. IGOV deelnemers zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.

Doel
Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als beleidsmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde, duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten.

Kennis
Uit de bijeenkomsten ontstaan werkgroepen die bepaalde richtingen verder uitwerken. Resultaten kunnen vastgelegd worden in publicaties of zelfs leiden tot innovatieve producten of projecten.

Acquire Publishing

Organisator van het OVL Symposium. Een ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij openbare verlichting. Waar op hoog niveau kennis wordt gedeeld. Het congres is inhoudsgericht en biedt een beperkt aantal partners de mogelijkheid om het te ondersteunen.

Meer informatie over deelname?

Heeft u een product of andere innovatie die past op de Vakbeurs Ruimte & Licht? Lees hier meer over hoe deelname voor u interessant kan zijn.